A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 55
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 17
Function: browser_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 160
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 18
Function: os_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

Setda Kabupaten Magelang

PAGELARAN WAYANG KULIT PELESTARIAN ADAT BUDAYA DAERAH SAFARI WAYANG BALAI DESA SELOMOYO KECAMATAN KALIANGKRIK

Wed, 07 2019 dilihat: 17 kali

Wonten ing kalodhangan punika, kula pribadi saha minangka Bupati Magelang ndherek mangayubagya saha ngaturaken agunging panuwun dhumateng Panityo, ingkang sampun sembada ngadani adicara punika.

Kanthi pangajab, saget kinarya sarana tuwuhipun katresnan kalian budaya Jawi satemah  langkung gumregah anggenipun nglestantunaken warisan budaya ingkang satuhu adi luhung nenggih Wayang Kulit, engkang mangkeh dipun adani kaliyan Bapa kito inggih Ki  Radyo Harsono. Budaya Jawi, mliginipun wayang kulit punika kedah dipun lestantunaken. Wayang Kulit  punika mboten namung kangge sarana sesrawungan kemawon, ananging ugi nggadhahi paugeran ingkang langkung wigatos. Antawisipun, minangka sarana ndhedher jiwa kasusilan.

Babagan punika saged dipun mangertosi amargi wayang kulit punika ngemot paugeran, inggih punika hanggenya paring tata-krami dumateng ngurmati tiyang sanes. Sesambetan kaliyan bab punika, supados seni wayang kulit mboten surut, panjenengan lan kula kedah mbudidaya mawi sarana pendidikan, inggih punika pendidikan wonten ing kulawarga, pendidikan wonten ing sekolah punapa dene jalur pendidikan wonten ing bebrayan.

Pamarentah piyambak sakpunika nggadahi kawigatosan ingkang ageng tumrap kemajengan kabudayan, mliginipun kabudayan Jawi. Wontenipun kurikulum muatan lokal wonten sekolah minangka salah satunggalipun tuladha.

Kanthi mekaten, sekolah ugi kedah tansah mbudidaya ngupadi cara-cara sinau budaya jawi ingkang trep kangge lare. Punika sadaya prayoginipun dados kawigatosan panjenegan lan kula, mliginipun para priyantun ingkang kawogan ing babagan pendidikan ing sekolah.

Pramila, kula ngajak, mliginipun kangge para wiranem utawi generasi muda, supados nggadhahi raos remen saha handarbeni dhumateng budaya Jawi satemah saged nuwuhaken tekad kangge nguri-uri saha nglestantunaken kabudayan jawi. ***) Widodo Anwari, S.Sos